Obchodné podmienky

 

Všeobecné dodacie podmienky

časť A - spotrebiteľ


1) Vymedzenie pojmov
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky"), časť "A" sú spracované podľa Zákona na ochranu spotrebiteľa č 634/1992 Zb. a Občianskeho zákonníka č 40/1964 Zb. v platnom znení. Časť "A" sa vzťahuje na zmluvné vzťahy vzniknuté medzi Vítom Zwingerom (ďalej len "Predávajúci" alebo "Dodávateľ") a kupujúcim spotrebiteľom (ďalej len "Spotrebiteľ" alebo "Kupujúci").

 
Obchodné podmienky sa vzťahujú iba na tovar zakúpený u predávajúceho. Predávajúci je fyzická osoba.

Vít Zwinger
Jamnice 47, 746 01 Opava 1
IČO: 74787934
DIČ: CZ7309185488
Kontakt: email: info@hasimehrou.cz, telefón +420 733 607 211

zaoberajúce sa nákupom a predajom hasičského materiálu


Kupujúcim Spotrebiteľom
je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. (§ 53 ods.3 Občianskeho zákonníka).
Prepravnou službou (ďalej len "Dopravca") je právnická alebo fyzická osoba podnikajúca v odbore prepravy tovaru a logistiky.
Spotrebiteľská zmluva (ďalej len "Zmluva") je zmluva kúpna, prípadne iná zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane Spotrebiteľ a na druhej strane Predávajúci. Tieto Obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť každej uzavretej zmluvy medzi Spotrebiteľom a Predávajúcim. Zmluva je uzatváraná v českom jazyku. Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím stranám.
Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.
 

 

2) Bezpečnosť a ochrana informácií
Predávajúci sa zaväzuje dodržiavať zákon č 101/2000 Sb. O ochrane osobných údajov. Kupujúci uzatvorením zmluvy súhlasí so spracovaním osobným údajov v databáze Predávajúceho. Tieto údaje poskytuje Kupujúci prostredníctvom registrácie. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom, právo na ich opravu, doplnenie, vrátane ďalších zákonných práv podľa § 21 zákona č 101/2000 Sb. Registrácia sa vypĺňa pri prvom nákupe a možno ju požiť opakovane pri ďalších nákupoch. O korektnom prijatí registrácia bude Kupujúci ihneď informovaný potvrdzujúcim e-mailom. Ak nedostane Kupujúci potvrdenie obratom, nastala chyba a registrácia nie je prijatá. Potrebné opakovať znova.

 

 

3) Objednanie, uzatvorenie spotrebiteľskej zmluvy
Informácie o postupe vedúce k objednaniu sú patrné zo samotného procesu objednávania priamo v eshope Predávajúceho. Kupujúci má právo a možnosť kontroly a opravy údajov pred odoslaním objednávky. Objednávka Kupujúceho je návrhom zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Objednávať možno nasledujúcimi spôsobmi:
• prostredníctvom elektronického obchodu HASÍME HROU, ktorého prevádzkovateľom je Predávajúci
• elektronickou poštou na adresu Predávajúceho (info@hasimehrou.cz)
• telefonicky na číslo (+ 420 733 607 211)
O korektnom prijatí objednávky bude Kupujúci ihneď informovaný potvrdzujúcim e-mailom. Ak nedostane potvrdenie obratom, nastala chyba a objednávka nie je prijatá. Potrebné opakovať znova.


4) Dodanie tovaru
Dodávky predmetu plnenia budú realizované podľa skladovej dostupnosti produktov a prevádzkových možností Predávajúceho v čo najkratšom termíne. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky Kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia osobným odberom alebo na uvedenú adresu v objednávke. Súčasťou plnenia nie je montáž.
                  Pri osobnom plnení a spôsobu platby iným než hotovosť alebo pri plnení prostredníctvom dopravcu, môže tovar prevziať len osoba k tomu poverená, ktorá sa musí dostatočne identifikovať a preukázať, že je oprávnená tovar prevziať. Dodanie tovaru prebieha prostredníctvom Dopravca, v osobitných prípadoch (traťové rozvozy) priamo výrobcom tovaru. Termín dodania je 14 dní, ak nie je u konkrétneho produktu uvedené inak. Dodanie na kupujúcim uvedenú adresu prebieha v pracovné dni a v bežnej pracovnej dobe. Po expedícii tovaru zo skladu bude kupujúci informovaný e-mailom o jeho odovzdaní dopravcovi. Dopravca má na doručenie zásielky 2 pracovné dni. Táto lehota je započítaná do celkovej dodacej doby. Najneskôr v deň doručenia bude dopravca telefonicky kontaktovať kupujúceho a dohovorí si čas vykládky. Po dohode je možné použiť dopravu - Slovenskou poštou, prípadne aj osobný odber. Tovaru do zahraničia, s výnimkou Slovenska, nedodávame.
 

5) Cena a spôsob platby
Platba za tovar je možná dvoma voliteľnými spôsobmi:
- Dobierkou (v hotovosti pri prevzatí)
- Prevodom, platbou na účet Predávajúceho pred dodávkou tovaru.
U niektorých výrobkov je spôsob platby z logistických dôvodov možný len jedným spôsobom. Po prijatí objednávky bude kupujúcemu do 48 hodín zaslaná elektronicky faktúra (nezvolia ak platbu v hotovosti pri prevzatí). V prípade platby faktúry je variabilným symbolom číslo objednávky. Po jej uhradení Kupujúcim a pripísanie na účet Predávajúceho, bude tovar v dohodnutom termíne expedovaný. Druhou možnosťou je po zadaní v pokladni voľby dobierka = platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Ceny dopravy a balné vrátane DPH a možnosti platieb pre dodávky do Slovenské republiky.:

 hmotnosť

platba prevodom

platba na dobierku

 0-14kg

490,-Kč

750,-Kč

15-29kg

650,-Kč

890,-Kč

30-49kg

790,-Kč

1040,-Kč

50-74kg

1030,-Kč

1380,-Kč

75-99kg

1400,-Kč

1750,-Kč

nad 100kg

 individuálne

individuálne

 
Výsledná cena dopravy sa vždy zobrazí v pokladni pred potvrdením objednávky a ďalej na faktúre.
             
Kredity
Za každý nákup uskutočnený na eshope Hasíme hrou dostane zákazník zľavu formou Kreditov. Počet kreditov za jednotlivé výrobky je rôzny a uplatňujú sa v pokladni pri nákupe. Hodnota 1kreditu = 1sk s DPH. Kredity možno uplatniť okamžite už pri prvom nákupe, alebo je možné sporiť a uplatniť pri nasledujúcom nákupe. Časová platnosť kreditu je neobmedzená. Vyhradzujeme si právo zmeny podmienok.
 

6) Prevzatie tovaru
Kupujúci je ihneď pri prevzatí tovaru povinný spolu s Dopravcom prekontrolovať nepoškodenosť zásielky a jej kompletnosť. Ak zistí vady, má právo zásielku odmietnuť že zásielka je napríklad neúplná alebo poškodená. Ak ju aj napriek tomu prijme alebo zistí poškodenie tovaru po odstránení obalu, uplatní Kupujúci bezodkladne reklamáciu u Dopravcu.

7) Odstúpenie od zmluvy.
Pri uzatvorení zmluvy za použitie prostriedkov komunikácie na diaľku (§ 53 Občiansky zákonník) má Spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do 14 dní od prevzatia plnenia (§ 53 ods 7 Občiansky zákonník). Okrem prípadov, kedy je odstúpenie od zmluvy výslovne uvedené a Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmlúv (§ 53 ods 8 Občiansky zákonník, písmeno af)
 Ak uplatní Spotrebiteľ právo na odstúpenie od zmluvy podľa vyššie uvedeného, ​​má Dodávateľ právo len na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru (§ 53 ods 10 Občiansky zákonník) alebo išli hodnota plnenia zmluvy znížená (došlo k čiastočnému spotrebovania, opotrebovania alebo neúplnému vrátenie tovaru), je Spotrebiteľ povinný chýbajúce hodnotu nahradiť v peniazoch (§ 458 Občiansky zákonník). Dodávateľ je zároveň povinný vrátiť Spotrebiteľovi zaplatenej finančnej čiastky najneskôr do 30 dní od odstúpenia. Odstúpenie od zmluvy je vhodné oznámiť Dodávateľovi písomnou formou, ktorú možno priložiť k vrátenému tovaru, Dodávateľ odporúča pred zaslaním tovaru poistiť.
Ak nedôjde k vzájomnej dohode o predĺžení platnosti uzatvorenej zmluvy, napríklad z dôvodu zmeny ceny, ukončenie výroby atď, môže bez sankcií od zmluvy odstúpiť Spotrebiteľ aj Dodávateľ. O svojom rozhodnutí o odstúpení zmluvy je nutné druhú stranu informovať písomnou formou alebo prostredníctvom elektronickej komunikácie email.

8) Zodpovednosť za vady výrobkov a služieb.
Z kúpnej zmluvy vznikne predávajúcemu povinnosť predmet kúpy kupujúcemu odovzdať a kupujúcemu povinnosť predmet kúpy prevziať a zaplatiť zaň predávajúcemu dohodnutú cenu. (§ 588 Občiansky zákonník)
Ak nie je dohodnuté inak, prechádza na Kupujúceho nebezpečenstvo náhodnej skazy a náhodného zhoršenia predmetu kúpy, včítane úžitkov, súčasne s nadobudnutím vlastníctva (§ 590 Občiansky zákonník). Ak nadobudne Kupujúci vlastníctvo skôr, než dôjde k odovzdaniu predmetu kúpy, má Predávajúci až do odovzdania práva a povinnosti uschovávateľa. Ak má Predávajúci predmet kúpy odoslať na miesto splnenia alebo určenia, platí, že vec bola odovzdaná v čase, keď bola odovzdaná na prepravu, pokiaľ nebolo dohodnuté inak (§ 594 Občiansky zákonník).
Reklamácie chýb vzniknutých v zákonnej záručnej dobe, ich uplatnenie a nároky upravujú v plnom rozsahu príslušné právne predpisy. Pri predaji spotrebného tovaru je zákonná záručná doba 24 mesiacov. Išli na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie veci, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty (§ 620 ods.1 Občiansky zákonník).
Záručné doby začínajú plynúť od prevzatia veci Kupujúcim. Ak má kúpenú vec uviesť do prevádzky iný podnikateľ než Predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa uvedenia veci do prevádzky, ak Kupujúci objednal u Predávajúceho uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia veci a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť (§ 621 Občiansky zákonník).

9) Spôsob uplatnenia reklamácie.
Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú písomne ​​(email, list) na uvedené kontakty Predávajúceho. Pri uplatnení práva zo zodpovednosti za vady formou zaslania tovaru prostredníctvom prepravnej služby je nutné zaslať tovar vždy na adresu sídla Predávajúceho (Jamnice 47, 746 01 Opava).
Predávajúci nezáväzne odporúča nasledujúci postup pri uplatnení reklamácie
• dodanie faktúry alebo dokladu o hotovostnom nákupe, na ktorom je reklamovaný tovar uvedený.
• pri odosielaní tovaru k Predávajúcemu prostredníctvom Dopravca je nutné tovar zabaliť do vhodného obalu (najlepšie pôvodného), tak aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy, ak k poškodeniu tovaru dôjde v priebehu prepravy a Dopravca v následnom reklamačnom konaní zamietne reklamáciu z dôvodu nevhodného prepravného obalu , nesie Kupujúci plnú zodpovednosť za spôsobenú škodu, v týchto prípadoch vracia Predávajúci tovar späť Kupujúcemu, ak sa nedohodnú inak, napríklad na vykonanie zmluvnej opravy.
• tovar odovzdať v úplnom stave vrátane dokladov,
• uvedenie, priloženie detailného popisu závady,
Vybavenie reklamácie.
Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa Predávajúci sa Spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má Spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Predávajúci vydá Kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy ao dobe jej trvania (§ 627 ods 1 Občiansky zákonník).
Ak dôjde k výmene, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka (§ 627 ods 2 Občiansky zákonník). Vybavenej reklamácie budú Kupujúcemu zasielané prostredníctvom Dopravcu.
Reklamácia tovaru poškodeného prepravou.
V prípade doručenia zásielky tovaru Kupujúcemu, ktorá je viditeľne poškodená, má Kupujúci právo odmietnuť prevzatie zásielky s udaním dôvodu poškodenia obalu. Ak ju aj napriek tomu prijme alebo zistí poškodenie tovaru po odstránení obalu, uplatní Kupujúci reklamáciu. Pre vylúčenie prípadných pochybností a možného zamietnutie reklamácie Predávajúcim je doporučené Kupujúcemu, aby ihneď pri prevzatí tovaru, maximálne v lehote 3 pracovných dní od prevzatia nahlásiť škodu príslušnému Dopravcovi, a spísal s ním protokol o poškodení tovaru. Na základe tohto písomného protokolu o poškodení tovaru a výsledku šetrenia Dopravca rozhodne Predávajúci o oprávnenosti reklamácie, v prípade uznania reklamácie má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.

10) Vyhradzujeme si
Farebnosť produktu zobrazená na monitore počítača kupujúceho nemusí zodpovedať skutočnosti.

Kupujúci a Predávajúci sú týmito Obchodnými podmienkami viazaní. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny týchto obchodných podmienok bez predchádzajúceho upozornenia.
 
                                                                                                 V Jamnici 1.1.2011
                                                                                                  Vít Zwinger
    


Všeobecné dodacie podmienky

časť B - obchodný partner1) Vymedzenie pojmov
Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "Obchodné podmienky"), časť "B" sú spracované podľa zákona 513/1991Sb., Obchodník zákonník, a sú záväzné pre celý obchodný styk medzi Vítom Zwinger (ďalej len "Predávajúci" alebo "Dodávateľ") a kupujúcim - obchodným partnerom (ďalej len "Kupujúci").
Obchodné podmienky sa vzťahujú iba na tovar zakúpený u predávajúceho. Predávajúci je fyzická osoba.

Predávajúci:
Vít Zwinger
Jamnice 47, 746 01 Opava 1
IČO: 74787934
DIČ: CZ7309185488
Kontakt: email info@hasimehrou.cz, telefón +420 733 607 211
zaoberajúce sa nákupom a predajom hasičského materiálu

 
Objednávka: znamená prijatie dopytu od kupujúceho ktoroukoľvek formou uvedenou v odseku 3. či. 1 týchto Všeobecných podmienok
Potvrdenie objednávky: znamená oznámenie správy kupujúcemu o akceptácii jeho objednávky, čím je uzatvorená individuálna kúpna zmluva
Prepravnou službou (ďalej len "Dopravca") je právnická alebo fyzická osoba podnikajúca v odbore prepravy tovaru a logistiky.
Osobný odber, znamená, že predmet plnenia si môže Kupujúci vyzdvihnúť v prevádzkovej dobe na výdajnom mieste Predávajúceho.
Tieto Obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia Kupujúcim.

2) Objednanie, uzavretie spotrebiteľské zmluvy.
Podmienkou platnosti elektronickej, telefonickej objednávky prípadne osobné Objednávky je vyplnenie či oznámenia všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí (najmä meno a priezvisko / obchodné meno spoločnosti, platná a úplná dodacia poštová adresa, telefonický alebo emailový kontakt, IČO, DIČ alebo iné doplňujúce informácie) potrebných k úspešnému vybaveniu Objednávky.
Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy a samotná zmluva je uzatvorená momentom doručenia potvrdenia Kupujúcemu s týmto jeho návrhom. Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v okamihu objednania. Objednávať možno nasledujúcimi spôsobmi:
• prostredníctvom elektronického obchodu HASÍME HROU, ktorého prevádzkovateľom je Predávajúci
• elektronickou poštou na adresu Predávajúceho (info@hasimehrou.cz)
• telefonicky na číslo (+ 420 733 607 211)
Všetky prijaté objednávky sú považované za záväzné aj v prípade, že Kupujúci neuskutoční platbu úhrady proforma faktúry v požadovanom termíne od dátumu objednania. O korektnom prijatí objednávky bude Kupujúci ihneď informovaný potvrdzujúcim e-mailom. Ak nedostane potvrdenie obratom, nastala chyba a objednávka nie je prijatá. Potrebné opakovať znova.

3) Dodacie podmienky
Miestom plnenia je sídlo kupujúceho popr. adresa uvedená v Objednávke. Za dodanie Produktov sa považuje ich odovzdanie prvému dopravcovi k preprave pre kupujúceho, ak nie je Stranami dohodnuté inak. Predávajúci pri Objednávke na dobierku alebo na faktúru zaisťuje doručenie Produktov, plnenie prostredníctvom Dopravca (v osobitných prípadoch (traťové rozvozy) priamo výrobcom tovaru), po celej Českej republike zvyčajne do 14 pracovných dní od Potvrdenie objednávky. Dodanie na kupujúcim uvedenú adresu prebieha v pracovné dni av bežnej pracovnej dobe. Po expedícii tovaru zo skladu bude Kupujúci informovaný e-mailom o jeho odovzdaní dopravcovi. Najneskôr v deň doručenia bude dopravca telefonicky kontaktovať Kupujúceho a dohovorí si čas vykládky. Po dohode je možné aj osobný odber. Tovaru do zahraničia, s výnimkou Slovenska, nedodávame.

4) Cena a spôsob platby
Platba za tovar je možná dvoma voliteľnými spôsobmi:
- Dobierkou (v hotovosti pri prevzatí)
- Prevodom, platbou na účet Predávajúceho pred dodávkou tovaru.
U niektorých výrobkov je spôsob platby z logistických dôvodov možný len jedným spôsobom. Po prijatí objednávky bude kupujúcemu do 48 hodín zaslaná elektronicky faktúra (nezvolia ak platbu v hotovosti pri prevzatí). V prípade platby faktúry je variabilným symbolom číslo objednávky. Po jej uhradení Kupujúcim a pripísanie na účet Predávajúceho, bude tovar v dohodnutom termíne expedovaný. Druhou možnosťou je po zadaní v pokladni voľby dobierka = platba v hotovosti pri prevzatí tovaru.

Ceny dopravy a balné vrátane DPH a možnosti platieb pre dodávky do Slovenského republiky.:

 hmotnosť

platba prevodom

platba na dobierku

 0-14kg

490,-Kč

750,-Kč

15-29kg

650,-Kč

890,-Kč

30-49kg

790,-Kč

1040,-Kč

50-74kg

1030,-Kč

1380,-Kč

75-99kg

1400,-Kč

1750,-Kč

nad 100kg

 individuálne

individuálneVýsledná cena dopravy sa vždy zobrazí v pokladni pred potvrdením objednávky a ďalej na faktúre.

Predávajúci pri Objednávke typu platba dopredu proforma faktúrou dodá Produkty kupujúcemu maximálne do 14 (štrnástich) dní od uhradenia proforma faktúry, najneskôr však do 1 mesiaca (u Produktov, ktoré nie sú momentálne na sklade). Nedodali Predávajúci Produkty kupujúcemu ani v lehote do 1 mesiaca, je Kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť a požadovať vrátenie zaplatenej zálohy vo výške 100%.
O stave vybavovania Objednávky alebo odoslania Produktov sa môže kupujúci informovať telefonicky na tel čísle 733 607 211.

Kredity
Za každý nákup uskutočnený na eshope Hasíme hrou dostane zákazník zľavu formou Kreditov. Počet kreditov za jednotlivé výrobky je rôzny a uplatňujú sa v pokladni pri nákupe. Hodnota 1kreditu = 1sk s DPH. Kredity možno uplatniť okamžite už pri prvom nákupe, alebo je možné sporiť a uplatniť pri nasledujúcom nákupe. Časová platnosť kreditu je neobmedzená. Vyhradzujeme si právo zmeny podmienok.
Zľava pre hasičské zbory a obecné úrady
Táto osobitná zľava je platná pre registrované hasičské zbory a obecné úrady. Hasičským zborom sa rozumie organizovaná jednotka profesinálných hasičov, alebo dobrovoľných. Obecným úradom sa rozumie samosráva obcí, miest, kraja. Zľava sa poskytuje vo výške 5% na všetok sortiment. Nárok na zľavu vzniká pri každom nákupe nad 4000,-sk vrátane DPH. Podmienkou je registrácia v eshope. Pri prvom nákupe bude zľava pripísaná administrátorom a po schválení bude registrovanému zaslaný unikátny zľavový kód pre budúce nákupy. Zľava pre hasičov sa nevzťahuje na produkty označené AKCIA.

5) Prechod nebezpečenstva škody na produktoch
V prípade, že na základe dohody zmluvných strán bude povinnosť Predávajúceho odoslať Produkty do miesta určeného Kupujúcim, je dodanie Produktov uskutočnené jeho predaním prvému dopravcovi k preprave. Týmto odovzdaním Produktov prvému prepravcovi prechádza na kupujúceho nebezpečenstvo škody na Produktoch.
Pri odovzdaní Produktov v predajnom mieste Predávajúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare na kupujúceho prevzatím tovaru. Prevzatie tovaru kupujúci potvrdí svojím podpisom na faktúre daňovom doklade alebo na dodacom liste. 
 

6) Zodpovednosť za vady výrobkov a služieb
Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za vady Produktov podľa § 420, § 422 zákona č 513/1991 Zb. Kupujúci je povinný prehliadnuť produkty čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na Produktoch.
Pri osobnom odbere je Kupujúci povinný prezrieť Produkty bezodkladne pri jeho prevzatí. Ak zistí u produktov vadu, je povinný zistenú chybu v predajnom mieste bezodkladne oznámiť Predávajúcemu. Predávajúci Kupujúcemu zistenú a ním uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni, a to dodaním chýbajúcich Produktov alebo dodaním náhradných Produktov za Produkty chybné. Ak nie je možné vadu bezodkladne odstrániť, Predávajúci tak urobí v najbližšom možnom termíne. O tomto termíne Predávajúci Kupujúceho informuje.
Pri dodaní Produktov Kupujúcemu prostredníctvom Dopravca je Kupujúci povinný uplatniť nároky z vád množstva, druhu, stavu (poškodenie) Produktov do 3 pracovných dní od prevzatia Produktov od Dopravcu. V prípade, že Produkty sú poškodené alebo neúplné je Kupujúci povinný dodať Predávajúcemu Protokol o poškodení alebo strate tovaru, ktoré spoločne spíše Kupujúci a zástupcu Dopravca. Kupujúci je povinný nároky za vady v stanovenej lehote uplatniť u Predávajúceho písomne, s popisom vady a Protokolom o poškodení alebo strate tovaru. V prípade vady druhu Produktov je Kupujúci oprávnený požadovať dodanie náhradných Produktov len vtedy, ak vadné Produkty budú vrátené Predávajúcemu v pôvodnom balení a to vrátane príslušenstva. Predávajúci Kupujúcemu zistenú a ním uznanú vadu bezplatne a bez zbytočného odkladu odstráni, a to dodaním chýbajúcich Produktov alebo dodaním náhradných Produktov za Produkty chybné.
Predávajúci nezodpovedá Kupujúcemu za škodu vzniknutú v dôsledku vady Produktov. Predávajúci neručí za plnenie záväzku výrobcu v prípade živelnej pohromy, vojen, nepokojov, zásadných politickoekonomických zmien, vojenských prevratov, úradných rozhodnutí brániacich plnenie uvedených povinností, úpadku, konkurzu, likvidácie výrobcu.

7) Ochrana osobných dát
Predávajúci spracováva osobné údaje kupujúceho v súlade so zákonom č 101/2000 Sb., O ochrane osobných údajov, v platnom znení (ďalej len "ZoOOÚ"), a to v marketingovej databáze Predávajúceho pri plnom rešpektovaní povinnosti správcu podľa § 5 ZoOOÚ. V prípade, že si Kupujúci nepraje byť, z rôzneho dôvodu, naďalej registrovaný v databáze Predávajúceho, môže o "vymazaní" z databázy zažiadať elektronicky na el. adrese info@stavbahrou.cz, kde musí uviesť plné znenie registrácie (vrátane prístupového mena a hesla) , ktorú chce zrušiť. Pre následné objednávky však bude potrebné vykonať opäť registráciu ako nový kupujúci.

8) Záverečné ustanovenia
Kupujúci prehlasuje, že je bez obmedzenia schopný plniť svoje splatné záväzky, najmä že jeho majetok nie je v situácii, pre ktorú osobitný zákon ustanovuje povinnosť podať insolvenčný návrh na vyhlásenie insolventního konania, nie je dlžníkom v konkurznom konaní, nebol zamietnutý insolvenčný návrh pre nedostatok majetku dlžníka a tiež že na jeho majetok nie je vedená exekúcia alebo nie je inak postihnutý alebo obmedzený výkonom rozhodnutia. Kupujúci prehlasuje, že je spôsobilý na právne úkony a ďalej, že osoby za neho v jeho zastúpení pri jednotlivých obchodných prípadoch konajúci sú na to oprávnené. Kupujúci zodpovedá za škodu, ktorú by spôsobila prípadná nepravdivosť či nepresnosť prehlásenia vykonaných v tomto článku. Všetky zmluvné vzťahy, ktoré medzi Predávajúcim a Kupujúcim už vznikli a stále trvajú, alebo v budúcnosti vzniknú, sa riadia týmito Všeobecnými podmienkami.
Jednotlivé popisy a fotografie tovaru sú informatívne a môžu teda podliehať obsahovým zmenám.
 Tieto Všeobecné podmienky sú platné od 1.1.2011 do vydania aktualizácie znenia Všeobecných podmienok.
                                                                                                         Vít Zwinger


 

Vít Zwinger
Jamnice 47
746 01 Opava 1

IČO: 74787934
IČ DPH (DIČ): CZ7309185488
Spracovanie dát
Schovať
Čeština
cz
Slovensky
sk